ISRC : JP-VI0-85-11370
Compositeurs : Fujimaru Yoshino & Atsuko Nina