ISRC : JP-VI0-85-11390
Compositeurs : Kazuhito Murata & MInako Yoshida